ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

บริษัท โคนิก้า มินอลต้า โซลูชันส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (“เรา”) ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่าน และมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ดังนั้นเราจึงจัดให้มีประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เพื่ออธิบายถึงการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม รวมถึงข้อมูลที่ท่านมอบให้แก่เราเกี่ยวกับตัวท่านเอง หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับกับธุรกิจของท่าน (“ท่าน”) และข้อมูลที่เราได้รับจากการที่ท่านเป็นลูกค้าของเรา
 • เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้อย่างไร
 • เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ใคร
 • ทางเลือกที่เรานำเสนอให้ท่าน รวมถึงวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นปัจจุบัน
 • สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการคุ้มครองท่านภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีที่เรามีความจำเป็น และเหตุผลที่เหมาะสมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหลากหลายประเภท และประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ และลักษณะของสินค้า และ/หรือบริการที่ท่านร้องขอ

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น

 • เมื่อท่านซื้อ และ/หรือขอรับสินค้า และ/หรือบริการจากเรา
 • เมื่อท่านสนทนากับเรา รวมถึงการสนทนาผ่านทางโทรศัพท์โดยมีการบันทึก ไปรษณีย์ อีเมล บันทึกข้อความ และวิธีการอื่น ๆ
 • เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ หรือช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ของเรา
 • เมื่อท่านกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเว็บไซต์ หรือช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ของเรา
 • เมื่อท่านกรอกแบบสำรวจความเห็นของลูกค้า และ/หรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า และ/หรือบริการของเรา
 • เมื่อท่านมีส่วนร่วมในการแข่งขัน กิจกรรม หรือรายการสนับสนุนทางการตลาดของเรา
 • เมื่อท่านทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านปรากฏแก่สาธารณะอย่างชัดแจ้ง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทาง Social Media ในกรณีดังกล่าว เราจะเลือกเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเลือกให้ปรากฏต่อสาธารณะเท่านั้น
 • เมื่อเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลภายนอก เช่น นายจ้างของท่าน คู่ค้าของเรา ธนาคาร เว็บไซต์ หรือช่องทางออนไลน์อื่น ๆ เป็นต้น
 • เมื่อท่านซื้อสินค้า และ/หรือบริการใด ๆ ของเราผ่านบุคคลภายนอก

เราจะร่วมกับบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของเราในบางกรณี เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์/ช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ของเรา นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมจากเว็บไซต์/ช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ซึ่งไม่ใช่ของเรา หรือของบริษัทในกลุ่ม/ในเครือเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา ซึ่งได้ข้อสรุปว่าตรงกับพฤติกรรมการท่องเว็บไซต์ของคุณ อย่างไรก็ตาม เราจะแจ้งให้ท่านทราบ และให้โอกาสท่านในการปฏิเสธการประมวลผลดังกล่าว

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราอาจเก็บรวบรวมจะเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึง

 • ข้อมูลส่วนตัว: ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด สถานภาพการสมรส ชื่อบิดา มารดา หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขอื่น ๆ ที่ราชการออกให้ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏอยู่บนเอกสารที่รัฐออกให้ เอกสารสำคัญของนิติบุคคลที่ออกให้โดยราชการ (กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคล) หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี สัญชาติ รูปภาพบนบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่ ลายมือชื่อ ข้อมูลที่เราได้รับจากท่านจากคำถามยืนยันตัวตนของเรา (เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน คำตอบในกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่าน PINs เป็นต้น) รูปภาพ ภาพ หรือบันทึกจากกล้องวงจรปิด (CCTV)
 • ข้อมูลทางการเงิน:  ข้อมูลบัญชีธนาคาร ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน เลขที่บัตรเครดิต ชื่อผู้ถือบัตร และรายละเอียดของบัตรเครดิต
 • ข้อมูลการติดต่อ: ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และรายละเอียด Social Media
 • ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์: ที่อยู่ IP คุกกี้ บันทึกกิจกรรม ข้อมูลระบุตัวตน การระบุหมายเลขเฉพาะประจำอุปกรณ์ และข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

 

ระหว่างที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของท่านบางประเภทเพื่อส่งมอบสินค้า และ/หรือบริการให้แก่ท่าน อย่างไรก็ตาม เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตให้เราสามารถทำได้

ในกรณีที่ท่านมีความจำเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใด ๆ แก่เรา ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบว่าเราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งได้แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงเนื้อหาในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว ท่านตกลง และรับรองว่าท่านจะทำตามข้อกำหนดที่บัญญัติไว้ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงหน้าที่ที่จะต้องได้รับความยินยอมก่อน หรือระหว่างการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว ตามรูปแบบ และเนื้อหาที่เรากำหนด

 

2.วิธีที่เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีที่เรามีความจำเป็น และเหตุผลที่เหมาะสมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ทั้งนี้ เราจะใช้ฐานทางกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งฐานดังต่อไปนี้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • ฐานสัญญา - เมื่อเรามีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา หรือดำเนินการภายใต้คำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา
 • ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย -  เมื่อเรามีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือภาระข้อผูกพันตามกฎหมาย
 • ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย - เมื่อเป็นประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเราที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อผลประโยชน์ของเราภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ที่เราเห็นว่าประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรามีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน
 • ฐานความยินยอม - เมื่อท่านให้ความยินยอมกับเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่น ๆ ได้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนอย่างเข้มงวด ดังนั้น เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตให้เราทำได้ 

วัตถุประสงค์ที่เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีดังต่อไปนี้ ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และฐานทางกฎหมายที่ใช้ในการประมวลผล

วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานทางกฎหมาย

สินค้า และบริการ

 • เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน
 • เพื่อส่งมอบสินค้า และ/หรือบริการของเราแก่ท่าน
 • เพื่อให้บริการหลังการขายแก่ท่าน รวมถึงบริการติดตั้ง บริการเปิดใช้งาน และบริการบำรุงรักษา
 • เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และ/หรือบริการที่มีอยู่
 • เพื่อจัดการการชำระเงิน ค่าใช้จ่าย และ/หรือดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระ
 • ฐานสัญญา

การดูแลลูกค้า

 • เพื่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับสินค้า และ/หรือบริการของเรา
 • เพื่อตอบสนองข้อร้องเรียนของท่านเกี่ยวกับสินค้า และ/หรือบริการของเรา และหาวิธีแก้ไข
 • เพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของท่านเพื่อใช้สิทธิที่ท่านมีต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของเรา
 • เพื่อจัดการความสัมพันธ์ระหว่างท่าน หรือธุรกิจของท่าน กับเรา
 • เพื่อจัดเก็บ และทำให้ข้อมูลการติดต่อของท่านเป็นปัจจุบัน
 • ฐานสัญญา
 • ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย
 • ฐานความยินยอม
 • ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

 

การดำเนินธุรกิจ และการพัฒนา

 • เพื่อระบุถึงประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และ/หรือบริการที่มีอยู่
 • เพื่อวางแผนการพัฒนาสินค้า และบริการที่มีอยู่
 • เพื่อทดสอบ วิเคราะห์ และพัฒนาสินค้า และบริการใหม่
 • เพื่อพัฒนาแนวทางใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของท่าน และพัฒนาธุรกิจของเรา
 • เพื่อทำความเข้าใจ และวิเคราะห์ความต้องการ และความพึงพอใจของท่าน
 • ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

การบริหารจัดการความปลอดภัย และความเสี่ยง

 • เพื่อป้องกันอาชญากรรม และบริหารจัดการความปลอดภัยในพื้นที่ของเรา เช่น เราอาจติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ภายใน และโดยรอบพื้นที่ของเรา ซึ่งอาจมีการเก็บรูปภาพ และ/หรือภาพเคลื่อนไหวของท่าน
 • เพื่อบริหารความเสี่ยงสำหรับท่าน และเรา
 • เพื่อทำการตรวจสอบภายใน และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อตรวจหา สอบสวน รายงาน และแสวงหาการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อรายงานการกำกับดูแล ดำเนินคดี ใช้ หรือปกป้องสิทธิ และผลประโยชน์ทางกฎหมายของท่าน/ของเรา (ซึ่งอาจรวมถึงการรับชำระหนี้ และ/หรือการดำเนินคดีอันเนื่องมาจากการละเมิดสัญญา)
 • ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย
 • ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย

 

การตลาด

 • เพื่อตรวจสอบศักยภาพของท่านในการเข้าร่วม Loyalty Program ของเรา
 • เพื่อวิเคราะห์ความสนใจของท่านในสินค้า และ/หรือบริการของเรา
 • เพื่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดของเรา
 • เพื่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดที่วิเคราะห์แล้วว่าตรงกับความต้องการของท่านผ่านวิธีการใด ๆ (ซึ่งอาจรวมถึง อีเมล โทรศัพท์ ข้อความทางโทรศัพท์ Social Media จดหมาย หรือการสื่อสารซึ่งหน้า)
 • เพื่อพัฒนากิจกรรมทางการตลาด
 • ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย
 • ฐานความยินยอม

 

 

เว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หากเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบ และขอความยินยอมจากท่านก่อนการประมวลผลดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตให้เราดำเนินการดังกล่าวได้โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอมของท่าน ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิให้ความยินยอม หรือปฏิเสธการประมวลผลส่วนบุคคลของท่านได้

กรณีที่ท่านปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา

ในกรณีที่เราจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต หรือข้อกำหนดในสัญญาระหว่างท่านกับเรา และท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา เราอาจไม่สามารถปฏิบัติตามภาระข้อผูกพันที่เรามีอยู่ หรือตามข้อสัญญาที่อาจจะมีกับท่านได้ ในกรณีดังกล่าว เราอาจปฏิเสธที่จะส่งมอบสินค้า และ/หรือบริการแก่ท่าน

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีที่เรามีความจำเป็น และเรามีเหตุผลที่เหมาะสมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ซึ่งรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้

 • เรามีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญา
 • เรามีหน้าที่ตามกฎหมายในการกระทำการดังกล่าว (เช่น การหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นต้น)
 • เรามีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องรายงานตามกฎหมาย ดำเนินคดี ใช้ หรือปกป้องสิทธิ และผลประโยชน์ตามกฎหมาย
 • เรามีผลประโยชน์ทางธุรกิจอันชอบด้วยกฎหมายในการกระทำการดังกล่าว (เช่น เพื่อบริหารความเสี่ยง เพื่อการรายงานภายในองค์กร เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อยืนยันตัวตน เพื่อให้บริษัทอื่นสามารถให้บริการตามที่ท่านร้องขอได้ เพื่อประเมินความเหมาะสมของท่านต่อสินค้า และ/หรือบริการ เป็นต้น)
 • เราขอความยินยอมจากท่านเพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และท่านได้ให้ความยินยอม

 

เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวข้างต้นให้กับบุคคลอื่น ซึ่งอาจรวมถึง

 • บริษัทในกลุ่มของเรา และผู้รับเหมาช่วง นายหน้า หรือผู้ให้บริการใด ๆ ที่ทำงานให้กับเรา หรือให้บริการกับเรา หรือบริษัทในกลุ่มของเรา ซึ่งรวมถึงพนักงาน ผู้รับเหมาช่วง ผู้ให้บริการ ผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว
 • บุคคลใด ๆ ที่ให้คำแนะนำ หรือดำเนินการเกี่ยวกับบัญชี สินค้า หรือบริการใด ๆ ของท่านในนามของท่าน เช่น ผู้รับมอบอำนาจ ทนายความ เป็นต้น
 • คนกลาง และตัวแทนของท่าน
 • บุคคลใด ๆ ที่ถูกแต่งตั้งขึ้นเพื่อดูแลผลประโยชน์ของท่าน
 • บุคคลใด ๆ ที่ท่านชำระเงินให้ และ/หรือได้รับชำระเงิน
 • สถาบันทางการเงิน และผู้ให้บริการรับชำระเงิน
 • บุคคล หรือบริษัทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือการเข้าครอบครองที่อาจเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงการโอน หรือการโอนสิทธิ หรือหน้าที่ใด ๆ ของเราภายใต้ข้อตกลงของเราที่มีกับท่าน
 • หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย รัฐบาล ศาล หน่วยงานระงับข้อพิพาท ผู้ตรวจสอบบัญชี และบุคคลใด ๆ ซึ่งถูกแต่งตั้ง หรือร้องขอ ให้ตรวจสอบกิจกรรมการดำเนินงานของเรา
 • บุคคลอื่นใดซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้น
 • หน่วยงานป้องกันการทุจริตซึ่งใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสืบหา และป้องกันการทุจริต รวมถึงอาชญากรรมทางการเงิน และเพื่อยืนยันตัวตนของท่าน
 • บุคคลใด ๆ ที่เราได้รับคำสั่งให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังกล่าวจากท่าน

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอน และประมวลผลในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศญี่ปุ่น

เมื่อเราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เราจะทำให้แน่ใจว่าประเทศดังกล่าวมีมาตการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และการโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้นเป็นไปตามกฎหมาย เราอาจมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศโดยวิธีดังกล่าว เพื่อการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย เพื่อปกป้องคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และ/หรือเพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา ในบางประเทศ กฎหมายอาจกำหนดให้เราต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน (เช่น เปิดเผยให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษี เป็นต้น) ในกรณีนี้ เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่มีสิทธิเห็นข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่านั้น

4.การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ไม่ว่ากรณีใด เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาตามสัญญา และอีก 10 ปี หลังจากที่ท่านเลิกเป็นลูกค้าของเรา เว้นแต่จะมีการกำหนดเป็นอย่างอื่นภายใต้เหตุผลทางกฎหมาย หรือทางเทคนิค  เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่า 10 ปี หากเราไม่มีความจำเป็นจะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือเกินว่าความจำเป็น เราจะทำลาย ลบ หรือทำให้กลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เราไม่สามารถทำลาย ลบ หรือทำให้กลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลสำรองของเราแบบถาวร เป็นต้น) เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวด้วยมาตการที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน คัดแยกข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวออกจากกิจกรรมการประมวลผลต่อไปจากนี้ และจะทำลาย ลบ หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ทันทีที่เราสามารถทำได้

5.ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราขอความร่วมมือจากท่านในการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความดูแลของเราเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และถูกต้อง โดยท่านสามารถแจ้งเราเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ได้ผ่านช่องทางการติดต่อในข้อ 9. หรือท่านสามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยตนเองที่เว็บไซต์บริษัทของเรา ผ่านการแจ้งความประสงค์การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจขอให้ท่านปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งคราว เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และสมบูรณ์

6.สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการคุ้มครองภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: ท่านมีสิทธิในการขอเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับเราสำหรับประมวลลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ ตามวิธีการที่เรากำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากเรามีฐานทางกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าว
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการขอรับสำเนา หรือขอให้เราเปิดเผยการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราครอบครอง ในกรณีที่ข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในข้อ 5.
 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ในกรณีที่ไม่มีเหตุผลที่จะให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม เราจะพิจารณาคำขอในการลบอย่างระมัดระวังภายใต้กฎหมาย
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่เรามีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย
 • สิทธิในการห้ามมิให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชั่วคราว หรือถาวรได้ เช่น หากท่านต้องการที่จะให้เราทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความถูกต้อง หรือมีเหตุ/ฐานทางกฎหมายสำหรับประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
 • สิทธิในการส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล: ในบางกรณี ท่านมีสิทธิในการขอรับสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังบุคคลภายนอก
 • สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน: ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึง คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ท่านเชื่อว่าเรา พนักงานของเรา หรือผู้ให้บริการใด ๆ ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือประกาศอื่น ๆ ที่ออกภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านอาจใช้สิทธิของท่านได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้เราทราบผ่านทางช่องทางการติดต่อที่ระบุในข้อ 9. ด้านล่าง โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือใช้สิทธิอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจคิดค่าธรรมเนียมตามสมควรหากคำขอของท่านไม่มีมูล ซ้ำซ้อน หรือมีมากเกินความจำเป็น เราอาจปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำขอของท่านในสถานการณ์เหล่านั้นได้

เมื่อได้รับคำขอของท่าน เราอาจติดต่อท่านเพื่อกรอกแบบฟอร์มคำขอ และเราจะดำเนินการตามกระบวนการภายในของเราต่อไป เราอาจขอข้อมูลบางอย่างจากท่านเพื่อยืนยันตัวตนของท่าน และเพื่อยืนยันสิทธิของท่านในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (หรือเพื่อใช้สิทธิอื่น ๆ) ซึ่งถือเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และเราอาจติดต่อท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำร้อง เพื่อทำให้เราสามารถตอบกลับคำขอของท่านได้เร็วยิ่งขึ้น

เราจะพยายามตอบกลับคำขอที่ชอบด้วยกฎหมายของท่านภายใน 30 วัน หรือเราอาจใช้เวลามากกว่า 30 วัน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อน หรือความซ้ำซ้อนของคำขอของท่าน ในกรณีดังกล่าว เราจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับสถานะคำขอของท่าน

การจัดการกับเรื่องร้องเรียน

ในกรณีที่ท่านต้องการที่จะร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราผ่านทางช่องทางที่ได้ระบุไว้ในข้อ 9. และเราจะพยายามพิจารณาคำร้องของท่านโดยเร็วที่สุด และการดำเนินการนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิของท่านในการยื่นคำร้องต่อหน่วยงานของรัฐ หรือคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลเป็นทรัพย์สินของเรา ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะตรวจสอบ และใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งทางกายภาพ ทางเทคนิค และทางองค์กรอย่างสม่ำเสมอ เมื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เรามีนโยบาย และมาตรการควบคุมภายในเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูกทำลายโดยไม่ตั้งใจ ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด ถูกเปิดเผย และถูกเข้าถึงโดยบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่พนักงานของเราที่ดำเนินการในหน้าที่ พนักงานของเราได้รับการฝึกฝนให้จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัยภายใต้นโยบายของเรา กรณีที่พนักงานของเราไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว พนักงานนั้นจะถูกลงโทษทางวินัย

8.การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัว

เรามีการพิจารณา และทำให้ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ดังนั้นประกาศความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดนั้น สามารถดูได้จากวันที่ที่ระบุไว้ข้างต้นของประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และผ่านทางเว็บไซต์บริษัทของเรา

9.ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 • ที่ บริษัท โคนิก้า มินอลต้า โซลูชันส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
 • โทร: 02-029-7000 เบอร์ต่อ 1238
 • อีเมล: legal@gcp.konicaminolta.com

อัปเดตข้อมูลเมื่อ วันที่ 20 พ.ค. 65